วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรม

ผลงานการนำบทเรียนไปใช้ในโรงเรียน


โรงเรียน ชาญรัตน์


โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)


โรงเรียนแก้วอินทร์สุทธาอุทิศประมวลภาพ งานนิทรรศการนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบการอ่านและเขียนภาษาไทย มาตราตัวสะกด แม่กก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒


บูรณาการ กับ วิชาคอมพิวเตอร์
นักเรียน สามารถ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ


หรือ
ดาวน์โหลด

 บูรณาการกับวิชาคอมพิวเตอร์
 นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ หลังเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ

หรือ
ดาวน์โหลด

ชุดที่ ๘ ทำเป็นประโยค

ชุดที่ ๗ สร้างคำใหม่

ชุดที่ ๖ ฝึกทักษะการอ่าน-เขียน

ชุดที่ ๕ ฝึกทักษะการเขียน

ชุดที่ ๔ ฝึกทักษะการอ่าน

ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงความรู้

ชุดที่ ๒ เข้าใจความหมายของคำ


ชุดที่ ๑ รับรู้คำ


คำศัพท์ มาตราตัวสะกด แม่ กก

จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด แม่ กกมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประสมข้างหลังคำหรือพยางค์ เพื่อให้มีเสียงท้ายคำ       

มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 8 มาตรา ดังนี้
1. แม่กก
2. แม่กง
3. แม่กด
4. แม่กน
5. แม่กบ
6. แม่กม
7. แม่เกย
8. แม่เกอว

มาตราตัวสะกด แม่กก
คำที่ใช้ตัวสะกด แม่กก คือ คำที่มี ก กร ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียง ก สะกด

การประสมคำด้วย มาตราตัวสะกดแม่กก อ่านดังนี้


คำที่สะกดด้วย ก ได้แก่


นอกจากนี้ คำที่มี กร ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกดก็เป็นคำในมาตรา แม่กก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา        รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑
ชื่อวิชา ภาษาไทย                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔                    เรื่อง มาตราตัวสะกด                เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง
หัวข้อ มาตราตัวสะกด แม่กก เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน : ............................................... โรงเรียน...............................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ๑.  สาระสำคัญ
           การศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กกจะทำให้การอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง

        ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
           ๒.๑ อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
           ๒.๒ เข้าใจความหมายของคำและข้อความ
           ๒.๓ เขียนคำได้ถูกความหมาย
           ๒.๔ อ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา

        ๓. จุดประสงค์
           ๓.๑ อ่านคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้
           ๓.๒ เขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง
           ๓.๓ เข้าใจความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก
           ๓.๔ นำคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ที่กำหนดให้แต่งเป็นประโยคได้ถูกต้อง

        ๔. สาระการเรียนรู้
           - การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดแม่ กก

        ๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้
           ๕.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                 - นักเรียนและครูร่วมกันอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่ กก พร้อมกัน

           ๕.๒ ขั้นสอน
                 ๕.๒.๑ แบ่งนักเรียนออกมาเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน คือ กลุ่มผักผลไม้ สัตว์ และสิ่งของ
                 ๕.๒.๒ แจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น โดยให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่ กก ตามหัวข้อที่กลุ่มของตนได้รับโดยใช้เวลา ๑๐ นาที กลุ่มใดเขียนคำได้มากกว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ
                 ๕.๒.๓ นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มของตนเองออกมาเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดานอ่านให้เพื่อนฟัง และให้เพื่อนๆ อ่านตาม
                 ๕.๒.๔ นักเรียนทุกคนอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดานพร้อมกัน
                 ๕.๒.๕ นักเรียนทำแบบฝึกชุดที่ ๘

           ๕.๓ ขั้นสรุป
                 ๕.๓.๑ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปคำในมาตราตัวสะกดแม่ กก
                 ๕.๓.๒ นักเรียนทุกคนช่วยกันตรวจความถูกต้องของแบบฝึก ถ้าพบว่าผิดช่วยกันแก้ไข โดยมีครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ

        ๖. สื่อการสอน
           ๖.๑ บทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่ กก จากแบบฝึกภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
          ๖.๒ บัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก
          ๖.๓ Power Point
          ๖.๔ วีดีโอ

        ๗. การวัดและประเมินผล
          ๗.๑ สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม
          ๗.๒ ตรวจแบบฝึก

       ๘. บันทึกหลังสอน
            ๑) ผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
            ๒) ปัญหาการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
            ๓) ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


                                                   ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
                                                             (...........................................)
                                                                      ……/…………./…….

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา        รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑
ชื่อวิชา ภาษาไทย                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔                    เรื่อง มาตราตัวสะกด                เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง
หัวข้อ มาตราตัวสะกด แม่กก เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน : ............................................... โรงเรียน...............................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      ๑. สาระสำคัญ
          การศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กกจะทำให้การอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง

      ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
          ๒.๑ อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
          ๒.๒ เข้าใจความหมายของคำและข้อความ
          ๒.๓ เขียนคำได้ถูกความหมาย
          ๒.๔ อ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา

      ๓. จุดประสงค์
          ๓.๑ อ่านคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้
          ๓.๒ เขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง
          ๓.๓ เข้าใจความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก
          ๓.๔ นำคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก สร้างเป็นคำใหม่ได้ถูกต้อง

      ๔. สาระการเรียนรู้
          - การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดแม่ กก

      ๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                 - นักเรียนและครูร่วมกันอ่านคำกลอนสอนอ่านมาตราแม่ กก ด้วยกันคำกลอนสอนอ่าน

          ๕.๒ ขั้นสอน
                 ๕.๒.๑ นักเรียนและครูร่วมกันค้นหาคำมาตราตัวสะกดแม่ กก ในคำกลอนสอนอ่าน คือ นก ปีก ปาก ไม้ซีก แตก หัก พวก รัก รู้จัก  ทัก เรียก แขก เด็ก กระจก ตก มัก ปลูก เผือก ถากหญ้าแพรก หญ้าคาแฝก รก
                 ๕.๒.๒ อาสาสมัครนักเรียนออกมาติดบัตรคำบนกระดาน

                 ๕.๒.๓ นักเรียนร่วมกันค้นหาคำที่หายไป เมื่อนักเรียนหาคำตอบได้แล้วออกมาเติมคำที่ละคน เช่น น้ำพริก กระรอก
                 ๕.๒.๔ อาสาสมัครออกไปอ่านคำมาตราสะกดแม่ กก บนกระดาน โดยให้เพื่อนๆ อ่านตาม
                 ๕.๒.๕ นักเรียนอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดานพร้อมกัน
                 ๕.๒.๖ นักเรียนทำแบบฝึกชุดที่ ๗

          ๕.๓ ขั้นสรุป
                 ๕.๓.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำในมาตราตัวสะกดแม่ กก
                 ๕.๓.๒ นักเรียนทุกคนช่วยกันตรวจความถูกต้องของแบบ ถ้าพบว่าผิดช่วยกันแก้ไข โดยครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ

      ๖. สื่อการสอน
          ๖.๑ คำกลอนสอนอ่านมาตราตัวสะกดแม่กก จากแบบฝึกภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
          ๖.๒ บัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก
          ๖.๓ Power Point
          ๖.๔ วีดีโอ

      ๗. การวัดและประเมินผล
          ๗.๑ สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม
          ๗.๒ ตรวจแบบฝึก


      ๘. บันทึกหลังสอน
          ๑) ผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
          ๒) ปัญหาการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
          ๓) ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


                                                    ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
                                                             (...........................................)
                                                                      ……/…………./…….

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา        รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑
ชื่อวิชา ภาษาไทย                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔                    เรื่อง มาตราตัวสะกด                เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง
หัวข้อ มาตราตัวสะกด แม่กก เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน : ............................................... โรงเรียน...............................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ๑. สาระสำคัญ
         การศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กกจะทำให้การอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง

     ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
         ๒.๑ อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
         ๒.๒ เข้าใจความหมายของคำและข้อความ
         ๒.๓ เขียนคำได้ถูกความหมาย
         ๒.๔ อ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา
         ๒.๕ สามารถนำปริศนาคำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและการเล่น

     ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
         ๓.๑ อ่านคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้
         ๓.๒ เขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง
         ๓.๓ เข้าใจความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก
         ๓.๔ แยกส่วนประกอบของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง

     ๔. สาระการเรียนรู้
         - การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดแม่ กก

     ๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้
         ๕.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                - นักเรียนทายปริศนาคำทาย และให้เพื่อนๆ ช่วยกันตอบ

         ๕.๒ ขั้นสอน
                ๕.๒.๑ นักเรียนเล่นเกม ลุกขึ้นไฮ้!ไฮ้! นั่งลงเฮ้!เฮ้! โดยครูกำหนดกติกาเมื่อครูอ่านออกเสียงคำที่ไม่ใช่คำมาตราตัวสะกดแม่ กก ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อมออกเสียงไฮ้!ไฮ้! แต่ถ้าคำที่อ่านเป็นคำมาตราตัวสะกดแม่ กก ให้นักเรียนนั่งลงและร้อง เฮ้!เฮ้! หากผู้ใดทำผิดข้อตกลงให้ออกมาแสดงท่าไก่ย่าง ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทุกคน                ๕.๒.๒ นักเรียนช่วยกันนำบัตรคำเฉพาะมาตราตัวสะกดแม่ กก ติดบนกระดานและอ่านนำให้เพื่อนๆ อ่านตาม
                ๕.๒.๓ ทุกคนจดบันทึกบัตรคำลงสมุด
                ๕.๒.๔ นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๕ – ๖

         ๕.๓ ขั้นสรุป
                ๕.๓.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำในมาตราตัวสะกดแม่ กก
                ๕.๓.๒ ครูและนักเรียนช่วยตรวจถูกต้องของแบบฝึก ถ้าพบว่าผิดช่วยกันแก้ไข
     
     ๖. สื่อการสอน
         ๖.๑ ปริศนาคำทาย
         ๖.๒ เกม ลุกขึ้นไฮ้!ไฮ้! นั่งลงเฮ้!เฮ้!
         ๖.๓ บัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก
         ๖.๔ Power Point
         ๖.๕ วีดีโอ

     ๗. การวัดและประเมินผล
          ๗.๑ สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม
         ๗.๒ ตรวจแบบฝึก

     ๘. บันทึกหลังสอน
       ๑) ผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
        ๒) ปัญหาการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

       ๓) ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


                                                    ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
                                                             (...........................................)
                                                                      ……/…………./…….

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา        รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑
ชื่อวิชา ภาษาไทย                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔                    เรื่อง มาตราตัวสะกด                เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง
หัวข้อ มาตราตัวสะกด แม่กก เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน : ............................................... โรงเรียน...............................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ๑. สาระสำคัญ
         การศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กกจะทำให้การอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง

     ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
         ๒.๑ อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
         ๒.๒ เข้าใจความหมายของคำและข้อความ
         ๒.๓ เขียนคำได้ถูกความหมาย
         ๒.๔ อ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา
         ๒.๕ สามารถนำปริศนาคำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและการเล่น
     
     ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
         ๓.๑ อ่านคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้
         ๓.๒ เขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง
         ๓.๓ เข้าใจความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก
         ๓.๔ โยงเส้นจับคู่คำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง

     ๔. สาระการเรียนรู้
         - การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดแม่ กก

     ๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้
         ๕.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                - นักเรียนทายปริศนาคำทาย และให้เพื่อนๆ ช่วยกันตอบ


         ๕.๒ ขั้นสอน
                ๕.๒.๑ นักเรียนติดบัตรคำบนกระดาน
                ๕.๒.๒ นักเรียนช่วยกันค้นหาคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดานโดยการออกไปหยิบบัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก คนละ ๑ คำนักเรียนคนใดหยิบได้ถูกต้องอ่านให้เพื่อนฟัง และให้เพื่อนอ่านตาม
                ๕.๒.๓ นักเรียนจับคู่กัน โดยการนำบัตรภาพและบัตรคำมาติดบนกระดานให้นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันอ่านให้เพื่อนฟัง และให้เพื่อนๆ อ่านตาม
                ๕.๒.๔ นักเรียนอ่านบัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดานพร้อมกัน
                ๕.๒.๕ นักเรียนทำแบบฝึกชุดที่ ๓ – ๔
         ๕.๓ ขั้นสรุป
                ๕.๓.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปมาตราตัวสะกดแม่กกอีกครั้ง
                ๕.๓.๒ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจความถูกต้องของแบบฝึก ถ้าพบว่าผิดช่วยกันแก้ไข


    ๖. สื่อการสอน
        ๖.๑ ปริศนาคำทาย
        ๖.๒ บัตรภาพมาตราตัวสะกดแม่ กก
        ๖.๓ บัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก
        ๖.๔ Power Point
        ๖.๕ วีดีโอ

    ๗. การวัดและประเมินผล
        ๗.๑ สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม
        ๗.๒ ตรวจแบบฝึก

    ๘. บันทึกหลังสอน
        ๑) ผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
        ๒) ปัญหาการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

       ๓) ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


                                                    ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
                                                             (...........................................)
                                                                      ……/…………./…….


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา        รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑
ชื่อวิชา ภาษาไทย                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔                    เรื่อง มาตราตัวสะกด                เวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง
หัวข้อ มาตราตัวสะกด แม่กก เวลาเรียน ๕ ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน : ............................................... โรงเรียน...............................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ๑. สาระสำคัญ
         การศึกษา เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กก จะทำให้การอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง

     ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
          ๒.๑ อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
          ๒.๒ เข้าใจความหมายของคำและข้อความ
          ๒.๓ เขียนคำได้ถูกความหมาย
          ๒.๔ อ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา

     ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
         ๓.๑ อ่านคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้
         ๓.๒ บอกความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง
         ๓.๓ เขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก ได้ถูกต้อง
         ๓.๔ เข้าใจความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กก

    ๔. สาระการเรียนรู้
        - การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดแม่ กก

    ๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้
        ๕.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
               - นักเรียนและครูร่วมกันอ่านบทร้องกรองมาตราตัวสะกดแม่ กก พร้อมกัน


        ๕.๒ ขั้นสอน
               ๕.๒.๑ นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาความหมายของคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กก หมายถึงคำที่มี ก เป็นตัวสะกด เช่น ถก นก เยก โยก ตกใจ หอยทาก น่ารัก รัก มาก ลำบาก ลาก พริก หมวกกระรอก เด็ก ปลาหมึก
              ๕.๒.๒ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน โดยให้นักเรียน กลุ่มแรกนำบัตรภาพ จำนวน ๑๐ ภาพไปติดบนกระดาน และให้นักเรียนกลุ่มที่ ๒ นำบัตรคำไปติดใต้ภาพให้คำกับภาพมีความหมายตรงกัน
              ๕.๒.๓ ส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มออกไปอ่านบัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดาน และให้เพื่อนๆ อ่านตาม
              ๕.๒.๔ นักเรียนทุกคนอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่ กก บนกระดานพร้อมกัน
              ๕.๒.๕ นักเรียนทำแบบฝึกชุดที่ ๑ – ๒

        ๕.๓ ขั้นสรุป
               ๕.๓.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำมาตราตัวสะกดแม่ กก
               ๕.๓.๒ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจแบบฝึก ถ้าพบว่าผิดช่วยกันแก้ไข

   ๖. สื่อการสอน
       ๖.๑ บทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่ กก จากแบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทยคำที่สะกดตรงตามมาตรา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒
       ๖.๒ บัตรภาพมาตราตัวสะกดแม่ กก
       ๖.๓ บัตรคำมาตราตัวสะกดแม่ กก
       ๖.๔ Power Point
       ๖.๕ วีดีโอ

  ๗. การวัดและประเมินผล
       ๗.๑ สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม
       ๗.๒ ตรวจแบบฝึก

   ๘. บันทึกหลังสอน
       ๑) ผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
        ๒) ปัญหาการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

       ๓) ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


                                                    ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก
                                                             (...........................................)
                                                                      ……/…………./…….